Make your own free website on Tripod.com

วิธีสมัครสมาชิกเพลิน

รับประกันความเพลินกันถึงบ้าน ด้วยการ ส่ง
ชื่อ-นามสกุล, อายุ, อาชีพ, การศึกษา, ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ, เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ
พร้อมทั้งระบุ จำนวนฉบับที่ต้องการสมัคร (12ฉบับ 300บาท) หรือ (6ฉบับ 150บาท) ตั้งแต่ฉบับที่....ถึง....
พร้อมกับแนบ
ธนาณัติ ตามจำนวนราคาที่สมัคร (สั่งจ่าย วรรณฉัตร วัฒนสมบูรณ์ ปณ. ม. หอการค้าไทย 10325) หรือส่ง
สำเนาหลักฐานการโอนค่าสมาชิกทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายปกรณ์ ชวรุ่ง ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางลำพู
เลขที่บัญชี 116-402730-0
มาที่ตู้ ปณ.6 ปณฝ.ม.หอการค้าไทย 10325